Społeczna szkoła podstawowa

Plan lekcjiPliki do pobrania

Aktualności

Plany lekcji

na rok szkolny 2023/24

Klasa 1A

Klasa 1B

Klasa 2A

Klasa 2B

Klasa 3A

Klasa 3B

Klasa 4A

Klasa 4B

Klasa 5

Klasa 6A

Klasa 7B

Klasa 6B

Klasa 8

Klasa 7A

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

w Społecznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Białej Podlaskiej

Semestr zimowy:

4 września 2023 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

12 października 2023 r. – Dzień Edukacji Narodowej – akademia

13 października 2023 r. – dzień wolny dyrektorski

październik 2023 r. – Ślubowanie klas pierwszych

1 listopada 2023 r. – Wszystkich Świętych (dzień wolny)

10 listopada 2023 r. – 103 Rocznica Odzyskania Niepodległości – akademia

13 listopada 2023 r. – dzień wolny dyrektorski

do 22 grudnia 2023 r. – wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną

22 grudnia 2023 r. – Jasełka

23 grudnia 2023 r. – 1 stycznia 2024 r. – Święta Bożego Narodzenia – zimowa przerwa świąteczna

5 stycznia 2024 r. – dzień wolny dyrektorski

12 stycznia 2024 r. – wystawienie ocen śródrocznych

26 stycznia 2024r. – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna (koniec pierwszego półrocza)

29 stycznia – 11 lutego 2024 r. – ferie zimowe

Semestr letni:

27 marca 2024 r. – Apel wielkanocny

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – przerwa wielkanocna

30 kwietnia 2024 r. – Akademia z okazji 3-Maja

1 – 3 maja 2024 r. –  dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14-16 maja 2024 r. – Egzaminy ósmoklasisty

24 maja 2024 r. – wystawienie zagrożeń ocena niedostateczną

29 maja 2024 r. – Festyn z okazji Dnia Rodzinny – dzień wolny od zajęc edukacyjnych

30 maja 2024 r. – Boże Ciało – dzień wolny

31 maja 2024 r. – dzień wolny dyrektorski

do 13 czerwca 2024 r. – wystawienie ocen końcoworocznych

3 czerwca 2024 r. – informowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych

14 czerwca 2024 r. – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

18 czerwca 2024 r. – Dzień Sportu

21 czerwca 2024 r. – zakończenie roku szkolnego

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia rozwijające i wyrównujące szanse w klasach I-III oraz IV-VIII

Wychowankom klas I-III, przejawiającym ponadprzeciętne zdolności w zakresie edukacji, a także tym, którzy wykazują braki są organizowane zajęcia rozwijające oraz wyrównujące szanse edukacyjne. Wszystko po to, aby wspomagać wyróżniających się uczniów oraz wspierać tych, którym zdobywanie nowych umiejętności sprawia nieco więcej trudności. Powyższe praktyki są kontynuowane w klasach IV-VIII. Przede wszystkim w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych (języka polskiego, matematyki, języków obcych), a także tych, które cieszą się zainteresowaniem wśród uczniów lub  sprawiają im większe trudności.

Język rosyjski IV-VI

Świadomi, jak ważna w dzisiejszych czasach jest umiejętność posługiwania się językami obcymi wprowadziliśmy w naszej szkole naukę języka dodatkowego – rosyjskiego. W klasach IV-VI przedmiot jest traktowany jako nadprogramowy, a jego nauczanie skupia się przede wszystkim na oswajaniu z podstawami – odmiennym alfabetem, fonetyką etc. Natomiast w klasach VII-VIII edukacja w w/w zakresie jest kontynuowana zgodnie z podstawą programową w formie drugiego języka obowiązkowego. Bardziej dociekliwi i zafascynowani uczniowie mogą ponadto skorzystać z dodatkowych zajęć odbywających się w ramach koła z języka rosyjskiego.

Zwiększona liczba godzin z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.

Dbamy, aby nasi uczniowie zdobywali wysokie wyniki na egzaminach ósmoklasisty, gdyż wiemy, że mają one realny wpływ na przyszłość naszych wychowanków, dlatego już od klasy czwartej realizujemy materiał z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze godzinowym. Ponadto, w klasie VIII uczniów obowiązują dodatkowe godziny poświęcone przygotowaniu do egzaminu. Podczas zajęć skupiamy się na rozwiązywaniu przykładowych testów, zadań egzaminacyjnych oraz powtórzeniach najistotniejszych treści programowych

Basen

Podczas cotygodniowych zajęć odbywających się na krytej pływalni I Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej oraz najstarszej grupy Społecznego Przedszkola nabywają i doskonalą umiejętności pływackie pod okiem Pana Antoniego Toczka. Wychowankowie przejawiający wysokie zdolności biorą udział w zawodach i odnoszą liczne sukcesy na arenie międzyszkolnej.

Chór szkolny

Na terenie naszej szkoły, od wielu lat działa chór szkolny prowadzony przez doświadczoną nauczycielkę i dyrygentkę mgr Agatę Doluk. Działania grupy skupiają się przede wszystkim na pozyskiwaniu, rozwijaniu i prezentowaniu młodych talentów. Działania szkolnego chóru nie tylko uświetniają wydarzenia organizowane na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej. Chórzystki wielokrotnie prezentowały swoje umiejętności na konkursach wokalnych odbywających się nie tylko na terenie miasta, ale także powiatu, czy województwa.

Drużyna Piłkarska „Red Sielczyk”

Wraz z pojawieniem się wśród naszej kadry pedagogicznej mgr Przemysława Skrodziuka (nauczyciela wychowania fizycznego) życie sportowe zaczęło tętnić nowym życiem. Szczególnie w dziedzinie piłki nożnej. Pod okiem doświadczonego trenera powstał klub „Red Sielczyk”, w którym nasi młodzi sportowcy od wczesnych lat mogą realizować swoje piłkarskie zamiłowania oraz pasje. Chłopcy rozwijają swoje umiejętności podczas regularnych treningów na terenie szkoły oraz poprzez udział w licznych rozgrywkach

Terapia logopedyczna

Opieka logopedyczna w naszej szkole jest dedykowana przede wszystkim dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Terapii poddawani są także pozostali uczniowie przejawiający problemy z prawidłową artykulacją kłopotliwych głosek. Regularne zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu logopedii, którzy nieustannie poszerzają i aktualizują swoją wiedzę na rozmaitych szkoleniach odbywających się na terenie całego kraju.

Terapia Integracji Sensorycznej

W naszej szkole, od wielu lat mamy możliwość wspomagania naszych uczniów w zakresie przetwarzania sensorycznego pod okiem certyfikowanego terapeuty i diagnosty SI I° oraz II°. Zajęcia odbywają się w profesjonalnym i w pełni wyposażonym gabinecie Integracji Sensorycznej znajdującym się na terenie naszej placówki. Wspomaganie propriocepcji, układu przedsionkowego, wzrokowego, dotykowego, słuchowego, węchowego oraz smaku odbywa się podczas regularnych sesji terapeutycznych, obfitujących w nowoczesne i kreatywne rozwiązania mgr Beaty Wawryniuk.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna w naszej placówce to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, polegających na pomocy dziecku w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Najważniejszym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego. Szczególnymi zadaniami terapii są: wzmacnianie pozytywne dziecka, dodawanie wiary we własne możliwości, wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, syntetyczności i odpowiedniej motywacji do pracy, ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

Zajęcia rewalidacyjne

Wykwalifikowani nauczyciele, zajmujący się rewalidacją w Społecznej Szkole Podstawowej czuwają nad rozwojem najbardziej potrzebujących uczniów. Wyrównywanie szans edukacyjnych, poszukiwanie mocnych stron wśród wychowanków oraz wspieranie ich i podnoszenie kompetencji w sferach deficytowych to podstawowe zadania naszych specjalistów. Warto nadmienić, ze działania przynoszą szybkie i wymierne rezultaty. Również dlatego, że odbywają się w oparciu o innowacyjne metody i techniki (m. in. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu, Arteterapii, Muzykoterapii, Bajkoterapi etc.).

Opieka Pedagoga i Psychologa szkolnego

Nad sprawami wychowawczymi oraz rozwojowymi czuwają: Pedagog Szkolny – mgr Marlena Derlukiewicz oraz Psycholog – mgr Magdalena Frączek. Panie z ogromną dozą uważności oraz cierpliwości pochylają się nawet nad najmniejszymi problemami każdego z wychowanków. Ponadto niosą wsparcie rodzicom oczekującym pomocy. Każdego dnia naprowadzają młodszych i starszych uczniów na właściwe tory oraz wskazują drogę ku najbardziej optymalnym rozwiązaniom wszelkich kłopotliwych kwestii.

Gimnastyka korekcyjna

Od wielu lat dbamy o prawidłową postawę ciała naszych wychowanków. Nie tylko umożliwiając im udział w regularnych zajęciach na basenie, ale również organizując specjalistyczne zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Dzieci są dzielone na grupy według wieku oraz poziomu sprawności i rozpoznanej wady. Kwalifikacja na zajęcia odbywa się na podstawie skierowania od lekarza lub pielęgniarki szkolnej.

Doradztwo Zawodowe

Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej uzyskują w murach naszej szkoły wymierną pomoc w wyborze dalszej ścieżki życiowej. Specjalistyczne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego pomagają wychowankom w lepszym zrozumieniu samego siebie oraz osobistych potrzeb, aspiracji, a także w sprawniejszym odnalezieniu się w przestrzeni bogatego środowiska przyszłego kształcenia. Jako cel nadrzędny stawiamy na niesienie pomocy w osiągnięciu właściwego przystosowania zawodowego.

Świetlica Szkolna 07:00 – 17:00

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy są nie tylko opiekunami swoich pociech, ale przede wszystkim czynnymi pracownikami, wprowadziliśmy dziesięciogodzinną opiekę świetlicową. Zapracowani rodzice mogą powierzyć nam opiekę nad swymi dziećmi od wczesnych godzin rannych, aż do popołudniowych (07:00 – 17:00). Podczas pobytu w świetlicy szkolnej dzieci mogą skorzystać z kreatywnych zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych, a także wziąć udział w zabawach i aktywnościach organizowanych na świeżym powietrzu. W ramach działań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele świetlic dbają i czuwają przede wszystkim nad bezpieczeństwem naszych uczniów oraz dbają by prace domowe nie musiały czekać na realizację do wieczora. 

O szkole

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Podlaskie Stowarzyszenie „Dobra Szkoła” od 2012 roku. Mała, kameralna szkoła, położona w zacisznym miejscu, na obrzeżach miasta Biała Podlaska. Sam budynek nie jest duży. Może właśnie dlatego panuje w nim rodzinna atmosfera. Tworzymy miejsce ciepłe i opiekuńcze, w którym każde dziecko jest traktowane podmiotowo i nie jest anonimowe.

Dysponujemy dziewięcioma salami lekcyjnymi, biblioteką, świetlicą, pracownią komputerową, salą rekreacyjną oraz profesjonalnie wyposażonym gabinetem logopedycznym i integracji sensorycznej. Wszystkie pracownie wyposażone są w sprzęt audiowizualny i  tablice multimedialne oraz stały dostęp do sieci internetowej. Posiadamy małą salę gimnastyczną. W ogrodzie szkolnym znajduje się plac zabaw, siłownia oraz wielofunkcyjne pełnowymiarowe boisko.

Nasza przytulna i rodzinna szkoła, to drugi dom dla ciekawych świata, wrażliwych dzieci, które wspólnie z nauczycielami poszukują, doświadczają i zdobywają wiedzę.

Nasze cele osiągamy współpracując z Rodzicami.

Nasza placówka promuje wartości chrześcijańskie, które sprzyjają prawidłowemu kształtowaniu osobowości młodego człowieka.

Kadra

mgr Bożena Szyc

Dyrektor Szkoły

mgr Agata Doluk

Wicedyrektor Szkoły

Kadra pedagogiczna

mgr Anita Tymińska - Bieńczyk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego

mgr Małgorzata Kucharczuk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Alina Nazaruk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Marlena Derlukiewicz

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog

mgr Aleksandra Czebreszuk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Bożena Szyc

nauczyciel historii

mgr Agata Doluk

nauczyciel muzyki, plastyki, gimnastyki korekcyjnej i chóru

mgr Monika Komorowska

nauczyciel języka polskiego

mgr Beata Wawryniuk

nauczyciel języka polskiego, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

mgr Anna Kulicka

nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Aleksandra Żylik

nauczyciel języka angielskiego

mgr Agnieszka Martychowiec

nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Rudowska-Śledź

nauczyciel języka rosyjskiego i niemieckiego

mgr Joanna Lewczuk

nauczyciel matematyki

mgr Marcin Klimiuk

nauczyciel matematyki, fizyki, techniki i edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Przemysław Skrodziuk

nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej

mgr Mariola Stańczyk

nauczyciel geografii, bibliotekarz

mgr Aneta Witkowicz

nauczyciel biologii, chemii i przyrody, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Monika Szupiluk

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii

ks. Krzysztof Niestieruk

nauczyciel religii

mgr Monika Łaska

opieka na świetlicy szkolnej

mgr Anna Chwedczuk

opieka na świetlicy szkolnej

mgr Marta Juzwuk

logopeda

mgr Anna Sulej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Joanna Harasimiuk

doradztwo zawodowe

mgr Grażyna Franczuk

nauczyciel religii

mgr Piotr Trzeciak

nauczyciel informatyki, pedagog

mgr Paulina Humin

psycholog

mgr Dorota Rudzka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny

mgr Joanna Gierko

nauczyciel wspomagający

mgr Joanna Jaskólska

nauczyciel wspomagający

mgr Artur Michalak

nauczyciel wspomagający

mgr Marta Kolanowska - Maraszczuk

nauczyciel wspomagający

Kadra niepedagogiczna

Małgorzata Uss

sekretarz

Beata Melaniuk

woźna

Maria Dobrowolska

woźna

Justyna Błońska

woźna

Jan Charkiewicz

konserwator